Regulamin Obiektu Rezydencja AQUA

Regulamin został stworzony w trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganie.

§1
Postanowienia ogólne

1.   Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa przedmiot usług świadczonych przez Rezydencję Aqua, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie Rezydencji Aqua i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty pobytowej lub czynności opisane w § 2 Regulaminu (zwanej dalej: „Umową”). Regulamin określa także rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rezydencję Aqua.

2.  Rezydencja Aqua położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Uroczej 7A, 58-580 Szklarska Poręba, prowadzona jest przez Rezydencję Szklarska Poręba sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: ul. Szkolna 5/7, 58-500 Jelenia Góra, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752079, NIP: 6112797981, REGON: 381510556, BDO: […], wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł.

Dane kontaktowe:
adres korespondencyjny: ul. Urocza 7A, B, C 58-580 Szklarska Poręba
adres poczty elektronicznej: recepcja@rezydencjaaqua.pl
adres strony internetowej: www. rezydencjaaqua.pl
numer telefonu: 75 619 96 19 lub 577 188 688.

§2
Rezerwacja apartamentu i zawarcie Umowy

1.   Rezydencja Aqua udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) system rezerwacyjny (zwany dalej: „Systemem Rezerwacyjnym”), za którego pośrednictwem jest możliwe dokonanie rezerwacji apartamentu na odległość (zwanej dalej: „Rezerwacją”) i zawarcie Umowy z Rezydencją Aqua.

2.  W celu dokonania Rezerwacji, rezerwujący powinien postępować zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi w Systemie Rezerwacyjnym, w tym wybrać oferowaną usługę (lub większą liczbę usług), którą jest zainteresowany, zgodnie z jej opisem i ceną, poprzez naciśnięcie na przycisk „Rezerwuj” pod daną usługą prezentowaną w Systemie Rezerwacyjnym, wypełnić formularz rezerwacji, a następnie zatwierdzić i złożyć Rezerwację przez naciśnięcie na przycisk „Rezerwuję i płacę”.

3.  Rezerwujący ma możliwość wyboru oferowanej usługi, w tym standardowego pobytu lub pakietu pobytowego, a także usług dodatkowych. Informacje o cenie i cechach usług zamieszczone są w Systemie Rezerwacyjnym przy oferowanych usługach. Ceny prezentowane w Systemie Rezerwacyjnym zamieszczone przy oferowanych usługach są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto, które uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny najmu apartamentów prezentowane w Systemie Rezerwacyjnym zawierają opłaty za media (gaz, energię elektryczną, wodę) i nie zawierają opłaty miejscowej, która jest pobierana od Gości przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miasta Szklarska Poręba, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie opłaty miejscowej. Wysokość opłaty miejscowej, zasady jej naliczania i pobierania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie pod adresem: www.szklarskaporeba.bip.net.pl/kategorie/30-oplata-miejscowa-

4.  Rezerwujący wypełnia formularz rezerwacji, w którym, w szczególności:
a.  podaje swoje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
b.  podaje dane do faktury — w przypadku chęci otrzymania faktury,
c.  wybiera sposób płatności.

5.  Dokonanie Rezerwacji wymaga podania przez rezerwującego jego danych osobowych oznaczonych w formularzu rezerwacji jako wymagane. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rezerwacji jako wymagane jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania Rezerwacji.  

6.  Dokonanie Rezerwacji wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rezerwacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

7.  Rezerwujący może zmienić dane wprowadzone do formularza rezerwacji do czasu naciśnięcia na przycisk „Rezerwuję i płacę”.

8.  Po dokonaniu wyboru oferowanej usługi (lub większej liczby usług) i wypełnieniu formularza rezerwacji, w Systemie Rezerwacyjnym prezentowane jest podsumowanie Rezerwacji, w tym informacja o wymogu i wysokości uiszczenia zadatku (zwanego dalej: „Zadatkiem”) albo całej ceny w celu dokonania Rezerwacji, zgodnie z warunkami usługi wybranej przez rezerwującego. 

9.  Rezerwujący dokonuje Rezerwacji przez naciśnięcie na przycisk „Rezerwuję i płacę” w Systemie Rezerwacyjnym oraz wpłatę Zadatku albo całej ceny — w zależności od warunków usługi wybranej przez rezerwującego. W przypadku wpłaty Zadatku, pozostałą do zapłaty część ceny wybranej usługi, Gość uiszcza w dniu przyjazdu w recepcji Rezydencji Aqua — przed rozpoczęciem pobytu.

10. Rezydencja Aqua udostępnia następujące sposoby zapłaty z tytułu rezerwacji:
a.  płatność elektroniczna: kartą płatniczą, szybkim przelewem internetowym lub przy użyciu systemu „BLIK” za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24,
b.  płatność tradycyjnym przelewem bankowym.

Rezerwujący nie może łączyć wskazanych sposobów zapłaty.

11. Rezerwujący powinien dokonać wpłaty Zadatku albo całej ceny, w zależności od warunków usługi wybranej w Systemie Rezerwacyjnym, natychmiast po naciśnięciu na przycisk „Rezerwuję i płacę”, jeśli jako sposób zapłaty rezerwujący wybrał płatność elektroniczną (to jest płatność: kartą płatniczą, szybkim przelewem internetowym lub przy użyciu systemu „BLIK”). W przypadku wyboru przez rezerwującego jako sposób zapłaty tradycyjnego przelewu bankowego, rezerwujący powinien dokonać płatności w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Rezydencji Aqua wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) z Potwierdzeniem Otrzymania Rezerwacji Wstępnej, o której mowa w ust. 14 poniżej.

12. Płatności elektroniczne: kartą płatniczą, szybkim przelewem internetowym oraz przy użyciu systemu „BLIK” za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 obsługuje spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, numer REGON: 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, występująca pod nazwą handlową „Przelewy24”, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

13. W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, rezerwujący w ramach procedury Rezerwacji zostanie przekierowany z Systemu Rezerwacyjnego na stronę internetową wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę internetową systemu płatności Przelewy24, rezerwujący, w celu dokonania zapłaty, powinien postępować zgodnie z procedurą przewidzianą na stronie internetowej systemu płatności Przelewy24.

14. W przypadku wyboru przez rezerwującego jako sposobu dokonania płatności, o której mowa w ust. 9 powyżej, tradycyjnego przelewu bankowego, Rezydencja Aqua — po naciśnięciu przez rezerwującego na przycisk „Rezerwuję i płacę” — niezwłocznie wyśle, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rezerwacji, wiadomość elektroniczną Potwierdzającą Otrzymanie Rezerwacji Wstępnej zawierającą w szczególności numer rachunku bankowego właściwego do wpłaty. Otrzymanie przez rezerwującego od Rezydencji Aqua wiadomości Potwierdzającej Otrzymanie Rezerwacji Wstępnej nie stanowi Potwierdzenia Przyjęcia Rezerwacji, o którym mowa w ust. 15 poniżej, i zawarcia Umowy pomiędzy Rezydencją Aqua a rezerwującym.

15. Po dokonaniu Rezerwacji (to jest po naciśnięciu na przycisk „Rezerwuję i płacę” w Systemie Rezerwacyjnym oraz wpłacie Zadatku albo całej ceny w zależności od warunków usługi wybranej przez rezerwującego) Rezydencja Aqua niezwłocznie wyśle, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rezerwacji, wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia Rezerwacji (zwaną dalej: „Potwierdzeniem Przyjęcia Rezerwacji”). Z chwilą otrzymania przez rezerwującego od Rezydencji Aqua Potwierdzenia Przyjęcia Rezerwacji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Rezydencja Aqua a rezerwującym — gościem Rezydencji Aqua (zwanym dalej: „Gościem”). Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej z Potwierdzeniem Przyjęcia Rezerwacji, z którą Rezydencja Aqua prześle Gościowi informację zawierającą potwierdzenie warunków tej Umowy. Ponadto, Rezydencja Aqua utrwala i zabezpiecza treść zawartej Umowy w systemie informatycznym Rezydencji Aqua.

16. Umowa zawarta pomiędzy Gościem a Rezydencją Aqua obejmuje możliwość korzystania przez Gościa - przez czas określony, wskazany przez Gościa podczas dokonywania Rezerwacji -
z najmowanego apartamentu i nieodpłatnych usług dodatkowych, to jest:
a.  ze strefy jacuzzi i saun,
b.  z siłowni,
c.  z sali zabaw dla dzieci,
d.  z sali Multiroom
e.  ze stołu bilardowego,
f.   z jednego seansu w grocie solnej,
g.   z parkingu,
h.  z usługi serwisowej sprzątania codziennego,
i.    z usługi serwisowej sprzątania całościowego,
j.    z udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
k.  z dostępu do Internetu,
l.    z zamawiania taxi.

Zasady świadczenia przez Rezydencję Aqua oraz zakres usług dodatkowych wymienionych w pkt 1-7 powyżej określone są w regulaminach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

17. Za usługi dodatkowe inne niż wymienione w ust. 16 powyżej lub nieobjęte Rezerwacją, Gość dokonuje zapłaty bezpośrednio w recepcji Rezydencji Aqua, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych oferowanych przez Rezydencję Aqua (zwanym dalej: „Cennikiem Usług Dodatkowych”). Cennik Usług Dodatkowych jest dostępny w każdym apartamencie, w recepcji Rezydencji Aqua, przed wejściem do groty solnej oraz na Stronie Internetowej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl/apartamenty-szklarska-poreba.

18. Warunki świadczenia usługi oferowanej przez Rezydencję Aqua, wybranej przez Gościa w ramach dokonanej i potwierdzonej Rezerwacji, stanowią o możliwości i terminie (albo o braku możliwości) odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów przez Gościa (anulowania potwierdzonej Rezerwacji), z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 poniżej. W przypadku możliwości odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów przez Gościa (anulowania potwierdzonej Rezerwacji), oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Gość może złożyć na przykład na piśmie na adres: Rezydencja Szklarska Poręba sp. z o.o., ul. Urocza 7A,B,C 58-580 Szklarska Poręba, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@rezydencjaaqua.pl.

19. Przewidziane w Regulaminie lub warunkach świadczenia usługi oferowanej przez Rezydencję Aqua postanowienia ograniczające możliwość anulowania potwierdzonej Rezerwacji (odstąpienia od Umowy, rozwiązania Umowy) lub zwrotu należności wpłaconych na poczet Rezerwacji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień Gościa dotyczących anulowania Rezerwacji i zwrotu wpłaconych należności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ani uprawnień przysługujących Gościowi w sytuacji niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Rezydencji Aqua bądź wystąpienia siły wyższej, w tym uprawnień wynikających z wpłacenia Zadatku, określonych w art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).

20.W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Gościa (anulowania potwierdzonej Rezerwacji), Rezydencja Aqua niezwłocznie zwróci Gościowi otrzymane od niego płatności na wskazany przez Gościa rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego przez Gościa oświadczenia o anulowaniu Rezerwacji.

21. Dokonanie rezerwacji na odległość i zawarcie Umowy z Rezydencją Aqua jest także możliwe: 
a.  drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Rezydencji Aqua: 75 619 96 19 lub 577 188 688.
b.  drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego celu adres poczty elektronicznej Rezydencji Aqua: recepcja@rezydencjaaqua.pl.

22. W przypadku rezerwacji dokonywanych w bezpośrednim kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Rezydencją Aqua, Rezydencja Aqua prześle informację
o warunkach umowy w ofercie przesłanej Gościowi na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Oferta zawiera w szczególności termin jej ważności rozumiany jednocześnie jako termin do zapłaty Zadatku albo całej ceny (w zależności od warunków usługi oferowanej przez Rezydencję Aqua) oraz możliwych sposobach ich zapłaty (kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym, tradycyjnym przelewem bankowym). Do przyjęcia oferty i zawarcia Umowy między Gościem a Rezydencją Aqua dochodzi z chwilą zapłaty Zadatku albo całej ceny, w zależności od warunków oferty, w okresie obowiązywania tej oferty. Do tak zawartej Umowy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

23. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem pośredników, np. portali rezerwacyjnych, zasady dokonywania rezerwacji i rezygnacji z dokonanych rezerwacji wynikają z postanowień regulaminów i treści ofert obowiązujących u tych pośredników.

24. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z Rezydencją Aqua na mocy niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 18 i ust. 19 powyżej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.).

§3
Zasady pobytu w Rezydencji Aqua

1.   Podstawą rejestracji pobytu Gościa w Rezydencji Aqua jest okazanie personelowi recepcji Rezydencji Aqua ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, uzupełnienie, a następnie podpisanie przez Gościa przedstawionej przez personel recepcji karty pobytowej. W przypadku, gdy podczas dokonywania rezerwacji Gość nie uiścił całej ceny wybranej usługi (wybranych usług) objętych rezerwacją, podstawą rejestracji pobytu jest ponadto uiszczenie przez Gościa pozostałej do zapłaty części ceny w recepcji Rezydencji Aqua.

2.  Apartament wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu wskazanym w Umowie jako dzień rozpoczęcia pobytu, kończy się o godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu przez Gościa.

3.  Na życzenie Gościa i w miarę dostępności apartamentów, Rezydencja Aqua, za dodatkową opłatą, może wydłużyć dobę, o której mowa w ust. 2 powyżej, lub przedłużyć pobyt w Rezydencji Aqua. Przedłużenie doby do godz. 16:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny (50%) za dobę pobytu określonej w Umowie zawartej przez Gościa z Rezydencją Aqua. Przedłużenie doby o więcej niż 5 godzin jest możliwe za zapłatą pełnej ceny (100%) za dobę pobytu określonej w Umowie zawartej przez Gościa z Rezydencją Aqua. Życzenie wydłużenia doby lub przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić w recepcji Rezydencji Aqua do godz. 20:00 dnia poprzedniego, w którym upływa pierwotny termin najmu apartamentu.

4.  Rezygnacja Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie wpływa na wysokość należności za cały pobyt, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.

5.  Gość jest zobowiązany do opłacenia kosztów wszelkich zamówionych lub wykorzystanych
w trakcie pobytu usług i towarów przed zakończeniem pobytu, najpóźniej przy wyrejestrowywaniu się z Rezydencji Aqua.

6.  Gość nie może przekazać apartamentu osobie trzeciej.

7.  Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od ich liczby określonej w Umowie zawartej z Rezydencją Aqua na podstawie rezerwacji dokonanej przez Gościa.

8.  Po zarejestrowaniu pobytu w Rezydencji Aqua, Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem apartamentu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód, Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję Rezydencji Aqua.

9.  Rezydencja Aqua ma charakter wypoczynkowy. W związku z tym w Rezydencji Aqua obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Rezydencji Aqua nie powinno zakłócać ciszy nocnej, a także spokojnego pobytu i wypoczynku innych Gości. Gość nie jest uprawniony do organizowania w apartamencie spotkań towarzyskich oraz imprez rozrywkowych. Rezydencja Aqua może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który uporczywie narusza wskazane zasady pomimo upomnienia przez personel Rezydencji Aqua.

10. Rezydencja Aqua może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu Rezydencji Aqua, innym Gościom lub pracownikom Rezydencji Aqua, albo też w inny sposób zakłóciła funkcjonowanie Rezydencji Aqua.

11. Osoby niezarejestrowane na pobyt w Rezydencji Aqua mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godziny 10:00 do godziny 22:00.

12. W Rezydencji Aqua nie jest możliwy pobyt zwierząt. W przypadku wprowadzenia na teren Rezydencji Aqua zwierzęcia przez Gościa, osobę, za którą Gość ponosi odpowiedzialność, w tym przez osobę odwiedzającą Gościa, Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i dearomatyzacją apartamentu, chyba że koszty usunięcia skutków pobytu takiego zwierzęcia w apartamencie będą wyższe.

13. Na terenie Rezydencji Aqua obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 700). Zakazem objęte są również wszystkie apartamenty oraz balkony przynależne do apartamentów.
W przypadku naruszenie zakazu palenia przez Gościa, osobę, za którą Gość ponosi odpowiedzialność, w tym przez osobę odwiedzającą Gościa, Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) tytułem kosztów związanych z dearomatyzacją pomieszczenia, chyba że koszty usunięcia skutków palenia wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych będą wyższe, w szczególności w przypadku, gdy złamanie zakazu palenia uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej.

14. Za zagubienie lub niezwrócenie po zakończeniu pobytu karty dostępu do zamka apartamentu Rezydencji Aqua Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztu wyrobienia nowej karty dostępu.

15. Ze względów bezpieczeństwa, na terenie Rezydencji Aqua, ze szczególnym uwzględnieniem apartamentów, zabronione jest posiadanie, przechowywanie lub używanie ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub iluminacyjnych, w tym sztucznych ogni (fajerwerków), a także używanie urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia Rezydencji Aqua i Gości.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

17. Gość nie powinien powodować wydostawania się nieprzyjemnych zapachów z apartamentu.

18. Na terenie Rezydencji Aqua zakazane jest prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

19. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościowi nie wolno dokonywać w apartamencie lub jego wyposażeniu jakichkolwiek zmian.

20.W budynku Rezydencji Aqua obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach i innych urządzeniach transportu osobistego, a także zakaz używania dronów.

21. W okresie zimowym obowiązuje całkowity zakaz poruszania się w obuwiu narciarskim po budynku Rezydencji Aqua.

§4
Usługi Rezydencji Aqua

1.   Rezydencja Aqua zapewnia Gościom:
a.  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku w ramach zawartej Umowy,
b.  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
c.  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie oferowanych usług,
d.  sprzątanie apartamentu w zakresie wskazanym w ust. 2 i ust. 3 poniżej oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i takie życzenie,
e.  sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Rezydencja Aqua dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić te niedogodności,
f.   przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów w depozycie w czasie pobytu Gościa w Rezydencji Aqua, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Regulaminu.

2.  Usługa serwisowa sprzątania dziennego obejmuje codzienne (bieżące) sprzątanie wszystkich pomieszczeń apartamentu najmowanego przez Gościa, czyli odkurzanie, przy czym sprzątane są miejsca i powierzchnie, które są widoczne. Wyniesienie wszystkich śmieci, starcie kurzy, umycie wszystkich brudnych naczyń. Przy najmie apartamentu trwającym co najmniej sześć dób, usługa serwisowa sprzątania dziennego obejmuje także jednorazową wymianę ręczników i pościeli w trzeciej dobie najmu apartamentu. W przypadku najmu apartamentu trwającego krócej niż sześć dób, wymiana ręczników i pościeli w apartamencie stanowi usługę dodatkową odpłatną, zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

3.  Usługa serwisowa sprzątania całościowego obejmuje kompleksowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń apartamentu, wymianę ręczników i pościeli po zakończeniu okresu najmu apartamentu przez Gościa.

4.  Gość może korzystać nieodpłatnie:
a.  ze strefy jacuzzi i saun,
b.  z siłowni,
c.  z sali zabaw dla dzieci,
d.  z sali Multiroom,
e.  ze stołu bilardowego,
f.   z jednego seansu w grocie solnej,
g.   z parkingu,
h.  z usługi serwisowej sprzątania codziennego,
i.    z usługi serwisowej sprzątania całościowego,
j.    z dostępu do Internetu.

5.  Zasady i zakres świadczenia przez Rezydencję Aqua usług dodatkowych wymienionych w pkt 1-7 powyżej określone są w regulaminach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

6.  Dodatkowo, na życzenie Gościa, Rezydencja Aqua świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a.  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b.  zamawianie taxi.

7.  Rezydencja Aqua świadczy na życzenie Gości także odpłatne usługi dodatkowe, których rodzaj, zakres i ceny określone są w Cenniku Usług Dodatkowych dostępnym w każdym apartamencie, w recepcji Rezydencji Aqua, przed wejściem do groty solnej oraz na Stronie Internetowej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl/apartamenty-szklarska-poreba.

§5
Odpowiedzialność

1.   Rezydencja Aqua ponosi wobec Gościa odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. W szczególności Rezydencja Aqua jest odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług Rezydencji Aqua, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

2.  Gość powinien zgłosić szkodę w recepcji Rezydencji Aqua niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o szkodzie. 

3.  Pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, powinny być składane przez Gościa do depozytu w recepcji Rezydencji Aqua lub przechowywane w sejfie znajdującym się w każdym apartamencie. Rezydencja Aqua może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Rezydencji Aqua mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

4.  Na terenie Rezydencji Aqua Goście małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, powinni znajdować się pod stałym nadzorem opiekuna prawnego.

5.  Gość ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone z jego winy szkody, w tym szkody wyrządzone z winy osoby małoletniej pozostającej pod jego opieką, oraz za szkody powstałe z winy odwiedzających go osób, na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6.  Ze względów bezpieczeństwa, opuszczając apartament, Gość powinien każdorazowo zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich przez zamknięcie drzwi i okien, a także wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, a także sprawować staranną pieczę nad kartą dostępu do apartamentu.

7.  W przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu, Rezydencja Aqua może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do zaleceń personelu Rezydencji Aqua, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz opuszczenia Rezydencji Aqua.

§6
Zwrot rzeczy pozostawionych

1.   Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Rezydencja Aqua przechowa je na koszt właściciela przez okres jednego roku od dnia wezwania do ich odbioru, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Rezydencji Aqua.

2.  W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy pozostawionej w apartamencie, Rezydencja Aqua przechowa je na koszt właściciela przez okres dwóch lat od dnia ich znalezienia, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Rezydencji Aqua.

3.  Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowywane przez 24 godzony od ich znalezienia.

 §7
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Rezydencję Aqua określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.rezydencjaaqua.pl/polityka-prywatnosci oraz w recepcji Rezydencji Aqua. 

§8
Reklamacje

1.   Rezydencja Aqua odpowiada za zgodność świadczenia z Umową i ma obowiązek świadczenia usługi zgodnej z Umową, bez wad.

2.  Zastrzeżenia związane ze świadczeniem usług, w tym działaniem Strony Internetowej i Serwisu Rezerwacyjnego, mogą być zgłaszane w formie reklamacji.

3.  Reklamację można złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@rezydencjaaqua.pl. lub w formie pisemnej na adres: Rezydencja Szklarska Poręba sp. z o.o., ul. Urocza 7A, B, C 58-580 Szklarska Poręba.

4.  Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: oznaczenie składającego reklamację (imię i nazwisko) oraz jego danych do kontaktu, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty stwierdzenia wady, żądanie składającego reklamację. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc zgłosić reklamację, nie trzeba korzystać ani się nim kierować i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pomięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.  Rezydencja Aqua rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Rezydencja Aqua przekaże w szczególności w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w tym celu w zgłoszeniu reklamacji.

§9
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1.   Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących Umów dla konsumenta, jest Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu: wiih.ibip.wroc.pl.

2.  Rezydencja Aqua informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), z której może skorzystać konsument. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę.

Rezydencja Aqua przypomina jednocześnie swój adres poczty elektronicznej do kontaktu: recepcja@rezydencjaaqua.pl.

3.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu z Rezydencją Aqua, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Wykaz Rzeczników Konsumentów wraz danymi teleadresowymi dostępny jest na następującej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/rzecznicy.

4.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z Punktem można skontaktować się na przykład: telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl.

5.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w szczególności na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.polubowne.uokik.gov.pl, www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6.  Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§10
Rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.   Rezydencja Aqua dokłada starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl, w tym Systemu Rezerwacyjnego, było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej są następujące:
a.  posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet i dostępem do Internetu,
b.  posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej, Google Chrome w wersji 75 lub nowszej, Safari w wersji 15.1 lub nowszej,
c.  posiadanie oprogramowania umożliwiającego generowanie i przeglądanie plików w formacie PDF,
d.  rozdzielczość ekranu minimum 1280x1024.

Do dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy w sposób określony w § 2 Regulaminu, niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej, oraz posiadanie aktywnego numeru telefonu.

2.  Rezydencja Aqua podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet. Rezydencja Aqua zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

3.  Rezydencja Aqua zobowiązuje się na każde żądanie, przesłane na adres poczty elektronicznej recepcja@rezydencjaaqua.pl, przekazać aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej, a także poinformować o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Rezydencję Aqua do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Strony Internetowej.

4.  Rezydencja Aqua informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych osoby korzystającej ze Strony Internetowej przez osoby nieuprawnione. W celu zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia, w szczególności programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

5.  Osoba korzystająca ze Strony Internetowej jest zobowiązana do:
a.  korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Rezydencji Aqua oraz osób trzecich,
b.  korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c.  niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym w ramach Strony Internetowej,
d.  nieposługiwania się danymi osobowymi osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
e.  korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
f.   niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam).

6.  W przypadku, w którym korzystanie ze Strony Internetowej wymaga podania określonych danych, osoba korzystająca ze Strony Internetowej jest zobowiązana do podania danych pełnych, aktualnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd.

7.  Rezydencja Aqua zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając osobie korzystającej ze Strony Internetowej nieodpłatnie zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

8.  Za pośrednictwem Strony Internetowej Rezydencja Aqua udostępnia następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a.  „Przeglądanie”,
b.  „System Rezerwacyjny”,
c.  „Formularz Kontaktowy”.

9.  Usługi świadczone drogą elektroniczną są świadczone nieodpłatnie.

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną są świadczone przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

11. Usługa świadczona drogą elektroniczną „Przeglądanie” umożliwia przeglądanie i odczytywanie zawartości umieszczonej na Stronie Internetowej.
a.  W celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną „Przeglądanie” osoba korzystająca ze Strony Internetowej powinna w przeglądarce internetowej w urządzeniu posiadającym dostęp do sieci Internet wpisać adres Strony Internetowej i stosownie do właściwości posiadanej przeglądarki internetowej polecić otworzenie tego adresu. Po wyświetleniu Strony Internetowej można rozpocząć przeglądanie i odczytywanie jej zawartości,
b.  Umowa o usługę świadczoną drogą elektroniczną „Przeglądanie” zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia na żądanie osoby korzystające ze Strony Internetowej którejkolwiek z jej stron. Usługa „Przeglądanie” ma charakter jednorazowy - umowa o świadczenie usługi elektronicznej „Przeglądanie” jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania zawartości umieszczonej na Stronie Internetowej i ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Rezydencję Aqua lub z chwilą wcześniejszego zakończenia korzystania z tej usługi. Osoba korzystająca ze Strony Internetowej może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej droga elektroniczną „Przeglądanie” przez zamknięcie w przeglądarce internetowej Strony Internetowej.

12. Usługa świadczona drogą elektroniczną „Formularz Kontaktowy” umożliwia wysłanie wiadomości elektronicznej do Rezydencji Aqua za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej.
a.  W celu skorzystania z usługa świadczonej drogą elektroniczną „Formularz Kontaktowy”, osoba korzystająca ze Strony Internetowej powinna wypełnić formularz kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej wskazując treść wiadomości oraz podając swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie nacisnąć na przycisk „Wyślij Formularz”. Podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia usługi elektronicznej „Formularz Kontaktowy”. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, Rezydencja Aqua wyśle odpowiedź na wiadomość,
b.  Umowa o usługę świadczona drogą elektroniczną „Formularz Kontaktowy” zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia na przycisk „Wyślij Formularz”. Usługa świadczona drogą elektroniczną „Formularz Kontaktowy” ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Rezydencję Aqua, to jest po wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego albo z chwilą wcześniejszego zakończenia korzystania z tej Usługi przez osobę korzystającą ze Strony Internetowej. Osoba korzystająca ze Strony Internetowej może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi „Formularz Kontaktowy” przez zaprzestanie wpisywania treści w formularzu kontaktowym lub zamknięcie w przeglądarce internetowej Strony Internetowej bez wysłana wiadomości do Rezydencji Aqua.

13. Usługa świadczona drogą elektroniczną „System Rezerwacyjny” umożliwia dokonanie na odległość Rezerwacji i zawarcie Umowy z Rezydencją Aqua. Usługa ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji przez naciśnięcie na przycisk „Rezerwuję i płacę” lub z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Strony Internetowej bez złożenia Rezerwacji. Szczegółowe zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi „System Rezerwacyjny” są określone w § 2 Regulaminu.

14. Rezydencja Aqua dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej. W przypadkach szczególnych, wystąpienia awarii lub potrzeby przeprowadzenia konserwacji, modyfikacji lub aktualizacji systemu teleinformatycznego Rezydencji Aqua, Rezydencja Aqua zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Strony Internetowej, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, lub pogorszenia jakości dostępu do Strony Internetowej lub usług świadczonych drogą elektroniczną, z powodu:
a.  potrzeby przeprowadzenia konserwacji technicznej Strony Internetowej, jej modyfikacji lub aktualizacji – przy czym przez okres nie dłuższy niż 48 godzin miesięcznie,
b.  wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Rezydencji Aqua — dla potrzeb i przez czas niezbędny do przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego Rezydencji Aqua,
c.  z przyczyn niezależnych od Rezydencji Aqua, w tym z powodu siły wyższej, to jest zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, niezależnego od Rezydencji Aqua, w szczególności klęsk naturalnych, pożarów, powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie ze Strony Internetowej lub usług świadczonych drogą elektroniczną — w czasie trwania takich przyczyn lub w czasie trwania czynności mających na celu przywrócenie możliwości korzystania ze Strony Internetowej lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

15. Rezydencji Aqua poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych ograniczeniach w dostępnie do Strony Internetowej i usług świadczonych drogą elektroniczną przez umieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej, a także dołoży starań, aby ograniczenia w dostępnie do Strony Internetowej i usług świadczonych drogą elektroniczną nie były uciążliwe dla osób, które chcą z nich korzystać.

§11
Rezerwacja i zawarcie umowy

1.   Użyte w Regulaminie określenie „Rezydencja Aqua” oznacza – w zależności od kontekstu - obiekt Rezydencję Aqua albo spółkę wskazaną w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2.  Umowa z Rezydencją Aqua jest zawierana w języku polskim, angielskim albo czeskim.

3.  Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w szczególności na Stronie Internetowej pod adresem www.rezydencjaaqua.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, a także w recepcji Rezydencji Aqua.

4.  Załącznikami do Regulaminu są:
a.  załącznik nr 1 - Zbiór regulaminów usług dodatkowych oferowanych w Rezydencji Aqua, prezentowanych w postaci kodów QR (Quick Response)
b.  załącznik nr 2 - Regulamin Strefy Jacuzzi i Saun,
c.  załącznik nr 3 - Regulamin Siłowni,
d.  załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Sauny Fińskiej,
e.  załącznik nr 5 - Regulamin korzystania z Sauny Infrared (sauny na podczerwień),
f.   załącznik nr 6 - Regulamin Groty Solnej,
g.   załącznik nr 7 - Regulamin Sali Zabaw,
h.  załącznik nr 8 - Regulamin Multiroom,
i.    załącznik nr 9 - Regulamin Stołu Bilardowego.
j.    załącznik nr 10 - Regulamin Gabinetu Masażu,
k.  załącznik nr 11 - Regulamin parkingu niestrzeżonego Rezydencji Aqua
l.    załącznik nr 12 - Cennik Usług Dodatkowych
m. załącznik nr 13 - Cennik Gabinetu Masażu

5.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 roku.


 

Dyrekcja Rezydencji Aqua