Regulamin Groty Solnej

Załącznik nr 6 do Regulaminu Rezydencji Aqua

Regulamin został stworzony w trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganie.

§1
Postanowienia ogólne

1.   Regulamin określa zasady korzystania z groty solnej w Rezydencji Aqua w Szklarskiej Porębie przy ul. Uroczej 7A, B, C 58-580 Szklarska Poręba, prowadzonej przez Rezydencję Szklarska Poręba sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: ul. Szkolna 5/7, 58-500 Jelenia Góra, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752079, NIP: 6112797981. Niniejszy regulamin będzie zwany dalej „Regulaminem”.

2.  Z groty solnej mogą korzystać goście Rezydencji Aqua oraz goście obiektu Czarny Kamień Resort & Spa w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego 11, 58-580 Szklarska Poręba (zwani dalej: „Gośćmi”).

3.  Przed wejściem do groty solnej Gość powinien zapoznać się z Regulaminem. Gość jest zobowiązany stosować się do Regulaminu.


§2
Zasady korzystania z groty solnej

1.   Grota solna to pomieszczenie relaksacyjne, naturalne inhalatorium jodowe. Obowiązuje w niej zachowanie ciszy i spokoju.

2.  Z groty solnej mogą korzystać Goście pełnoletni. Goście małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą korzystać z groty solnej wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

3.  Dla Gości Rezydencji Aqua cena pierwszego seansu w grocie solnej jest wliczona w cenę najmu apartamentu. Kolejne seanse w grocie solnej dla Gości Rezydencji Aqua, a także każdy seans w grocie solnej dla Gości obiektu Czarny Kamień Resort & Spa są odpłatne, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych oferowanych przez Rezydencję Aqua (zwanym dalej: „Cennikiem Usług Dodatkowych”).

4.  Cennik Usług Dodatkowych jest dostępny w każdym apartamencie, przed wejściem do groty solnej, w recepcji Rezydencji Aqua oraz na stronie internetowej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl.

5.  Grota solna jest czynna codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8:00 do 20:00*.

6.  Każdy seans w grocie solnej rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 minut. Na seans należy przybyć punktualnie. Nie ma możliwości wejścia do groty solnej w trakcie seansu.

7.  W grocie solnej podczas seansu mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby.

8.  Rezerwacja całej groty solnej dla seansu na wyłączność jest możliwa za opłatą, zgodną
z Cennikiem Usług Dodatkowych i po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem recepcji Rezydencji Aqua. W grocie solnej podczas seansu na wyłączność mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby.

9.  Przed wejściem do groty solnej należy zdjąć odzież wierzchnią i pozostawić ją w szatni Rezydencji Aqua lub apartamencie.

10. Zaleca się nieużywania kosmetyków o intensywnym zapachu przed wejściem do groty solnej.

11. Do groty solnej należy wejść w czystych, białych skarpetach lub kapciach, które są udostępniane Gościom w apartamentach oraz recepcji Rezydencji Aqua.

12. Na czas seansu w grocie solnej zalecany jest ciepły i wygodny ubiór.

13. Po wejściu do groty solnej należy położyć się na leżaku.

14. Z groty solnej może korzystać tylko osoba zdrowa lub której dolegliwości nie są przeciwwskazaniem do korzystania z groty solnej. Z groty solnej nie może korzystać
w szczególności osoba:
a.  z nadczynnością tarczycy,
b.  z chorobami niewydolności krążenia,
c.  z chorobami nowotworowymi,
d.  z chorobami nerek,
e.  z gruźlicą,
f.   z klaustrofobią,
g.   uczulona na jod lub brom,
h.  w stanach ostrych zapaleń.

W razie wątpliwości Gość powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z groty solnej.

15. W przypadku pogorszenia samopoczucia podczas korzystania z groty solnej, należy ją bezzwłocznie opuścić, skonsultować się z lekarzem i poinformować o tym personel Rezydencji Aqua. W razie niebezpieczeństwa należy skorzystać z przycisku alarmowego znajdującego się w grocie solnej.

16. W grocie solnej zabronione jest:
a.  palenie tytoniu lub innych środków odurzających,
b.  palenie e-papierosów,
c.  wnoszenie oraz spożywanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
d.  wnoszenie i spożywanie artykułów żywnościowych,
e.  wnoszenie przedmiotów szklanych, ostrych lub metalowych,
f.   wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
g.   hałaśliwe zachowanie zakłócające atmosferę relaksu,
h.  filmowanie i fotografowanie,
i.    używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych,
j.    dotykanie ścian i elementów dekoracyjnych z soli,
k.  wynoszenie soli, okruchów i cegiełek soli oraz innych elementów dekoracyjnych z soli,
l.    dotykanie tężni solankowej,
m. przestawienie i wynoszenie leżaków, 
n.  zaśmiecanie pomieszczenia,
o.  wprowadzanie zwierząt,
p.  przebywanie nago.

17. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.

18. Personel Rezydencji Aqua ma prawo odmówić wstępu do groty solnej lub poprosić o opuszczenie groty solnej osobę, która:
a.  jest po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających,
b.  nie ma odpowiedniego stroju,
c.  nie uiściła należnej opłaty za seans,
d.  zakłóca atmosferę relaksu,
e.  w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu.

19. Zakończenie seansu w grocie solnej sygnalizowane jest przez wyciszenie muzyki.

20.Po zakończeniu seansu w grocie solnej Goście powinni opuścić jej pomieszczenie, zabierając wszystkie swoje rzeczy.

 

§3
Odpowiedzialność

1.   Gość ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone z jego winy szkody, w tym szkody wyrządzone przez osoby małoletnie pozostające pod jego opieką, na zasadach ogólnych zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.  Gość jest zobowiązany do zgłoszenia w recepcji Rezydencji Aqua szkody wyrządzonej w grocie solnej przez siebie lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.

3.  Gość korzystający z groty solnej powinien stosować się do zaleceń personelu Rezydencji Aqua.

4.  W przypadku wprowadzenia zwierzęcia do groty solnej przez Gościa lub przez osobę, za którą Gość ponosi odpowiedzialność, Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 2.000,00 zł tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i dearomatyzacją groty solnej, chyba że koszty usunięcia skutków pobytu zwierzęcia w grocie solnej będą wyższe.

5.  W przypadku palenia tytoniu lub innych środków odurzających w grocie solnej przez Gościa lub przez osobę, za którą Gość ponosi odpowiedzialność, Gość może zostać obciążony opłatą
w wysokości 2.000,00 zł tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i dearomatyzacją groty solnej, chyba że koszty usunięcia skutków naruszenia zakazu palenia w grocie solnej będą wyższe.

 

§4
Postanowienia końcowe

1.   Użyte w Regulaminie określenie „Rezydencja Aqua” oznacza – w zależności od kontekstu – obiekt Rezydencję Aqua albo spółkę wskazaną w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2.  Zasady przetwarzania danych osobowych przez Rezydencję Aqua określa Polityka prywatności dostępna w recepcji Rezydencji Aqua oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.rezydencjaaqua.pl/polityka-prywatnosci.

3.  Regulamin jest dostępny w szczególności w recepcji Rezydencji Aqua, przed wejściem do groty solnej oraz na stronie internetowej pod adresem: www.rezydencjaaqua.pl

4.  Wszelkie życzenia, uwagi, skargi można składać w szczególności w recepcji Rezydencji Aqua bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem telefonu: 75 619-96-19, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@rezydencjaaqua.pl lub w formie pisemnej na adres: Rezydencja Aqua, ul. Urocza 7A, B, C 58-580 Szklarska Poręba.

5.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 roku

Dyrekcja Rezydencji Aqua

*w wysokim sezonie mogą obowiązywać inne godziny otwarcia groty solnej