Instrukcja Groty Solnej

Niniejszy regulamin został stworzony w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo.
Ma on służyć przede wszystkim zabezpieczeniu zdrowia każdego użytkownika korzystającego
z Groty Solnej w Rezydencji Aqua.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz przestrzeganie.

Skorzystanie z seansu w grocie solnej, jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją


__________________________

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GROTY SOLNEJ W REZYDENCJI AQUA 

1.     Grota Solna, to ogólnodostępne pomieszczenie relaksacyjne, dla Gości wynajmujących apartamenty w Rezydencji Aqua. Grota solna to naturalne inhalatorium jodowe.

2.    Jednorazowy seans trwa 45 min. Wejście do groty następuje o równych godzinach. Grota solna jest czynna w godzinach 08:00 – 20:00

3.    Jednorazowy seans dla Gości wynajmujących apartamenty w Rezydencji Aqua trwa 45 minut i jest w cenie Apartamentu. Kolejne seanse płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.    Rezerwacja seansu na wyłączność w grocie solnej w Rezydencji Aqua, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji. Koszt seansu na wyłączność 80 zł

5.    W Grocie Solnej, mogą przebywać Goście korzystający z apartamentów znajdujących się
w obiekcie Aqua Rezydencja bądź obiekcie Czarny Kamień Resort & SPA

6.    Na seanse należy przychodzić punktualnie i nie ma możliwości wejścia w trakcie trwania seansu. Seans trwa 45 minut, o pełnych godzinach.

7.    Wejście do pomieszczenia wiąże się z pozostawieniem wierzchniego ubrania w szatni lub wynajmowanym apartamencie.

8.    Do groty należy wchodzić w białych skarpetkach lub korzystać z kapci, które znajdują się
w apartamencie lub będą dostępne w recepcji także dla Gości z obiektu Czarnego Kamienia Resort & SPA.

9.    Podczas pobytu w grocie solnej zabrania się:
a. palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych środków odurzających. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 2000 zł za każdorazowe złamanie zakazu. Grota jest podłączona do Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie, za bezpodstawne wezwanie w/w koszty mogą ulec zmianie i wzrosnąć w zależności od wyceny Straży Pożarnej.
b. spożywania alkoholu bądź używania środków odurzających
c. hałaśliwego zachowania zakłócającego atmosferę relaksu
d. zaśmiecania pomieszczenia
e. filmowania i fotografowania
f. wprowadzania zwierząt
g. wnoszenia jedzenia
h. dotykania ścian, elementów dekoracyjnych z soli
i. wynoszenia soli i innych elementów dekoracyjnych
j. używania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych
k. wynoszenia leżaków relaksacyjnych oraz ich niszczenia
l. dotykania tężni solankowej

10.  Przeciwwskazania do korzystania z groty:
a. nadczynność tarczycy,
b. choroby niewydolności krążenia
c. choroby nowotworowe
d. uczulenie na jod lub brom
e. innymi stanami ostrych zapaleń
f. inne przeciwskazania medyczne

11.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza.

12.   Dzieci do ukończenia 13-roku życia mogą korzystać z groty tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz szkody przez nich wyrządzone.

13.   W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.

14.  Zabrania się wynosi kruchów soli i soli z groty solnej

15.   W przypadku wyrządzenia szkód przez osoby korzystające z groty solnej, Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji obiektu Rezydencja Aqua. Rezydencja Aqua zastrzega sobie możliwość odszkodowania do faktycznie poniesionej szkody.

16.  Liczba osób korzystających z groty solnej w Rezydencji Aqua, nie może przekraczać 5 osób podczas jednego pełnego seansu.

17.   Przy każdorazowym opuszczeniu groty solnej w Rezydencji Aqua, Klient zobowiązany jest opuścić miejsce, zabierając wszystkie swoje rzeczy.

18.  Rezydencja Szklarska Poręba Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w grocie solnej.

19.  Obsługa Groty Solnej w Rezydencji Aqua, ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z seansu:
a. osoby pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających
b. bez odpowiedniego stroju
c. osoby, które nie wykupiły seansu.
d. zakłócające w jakikolwiek sposób pobyt innym Gościom
e. łamiące niniejszy Regulamin.

20. Przebywanie nago w Grocie Solnej rezydencji Aqua, jest zakazane. (Na podstawie Art. 51 par. 1 oraz Art. 140 Kodeksu Wykroczeń)

21.   Rezydencja Szklarska Poręba Spółka z o.o., zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczonych usług (zmiana godziny otwarcia/zamknięcia groty solnej). Zmiana oferty, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

22.  Regulamin Groty Solnej w Rezydencji Aqua, dostępny jest w recepcji głównej i na stronie internetowej www.rezydencjaaqua.pl